Komplekteerimispõhimõtted


Sadala Raamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12.juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ ning Torma Vallavalitsuse 01.12.2007. a määrusest „Sadala  Raamatukogu põhimäärus“, mis sätestab asutuse põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid. Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete väljatoomiseks.
Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus,samuti laste- ja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikuid.
Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a väheväärtusliku sisuga väljaanded.
Struktuurist ja töökorraldusest komplekteeritakse laste-ja noorteosakonda teavikuid, mis on
suunatud lastele ja põhikooliealistele noortele. Gümnaasiumiastme õpilastele, üliõpilastele ja
täiskasvanutele mõeldud teavikuid komplekteeritakse täiskasvanute osakonda.
Maakonnaraamatukogu tellimisnimestike alusel komplekteerib Sadala Rahvaraamatukogu oma kogud iseseisvalt.
 Inventuur toimub vähemalt iga kümne aasta järel. Teavikuid kantakse maha regulaarselt. Mahakandmise akt koostatakse üks kord aastas, vastavalt vajadusele.

Täpsemad komplekteerimispõhimõtted

Tabel 1


Eestikeelne kirjandus
Komplekteerimismaht


Ilukirjandus
1 eksemplar nii eesti kui ka teiste maade autoreid
Teatmekirjandus
Valikuliselt 1 eksemplar
Eelkooliealistele ja väikelastele mõeldud
kirjandus

Valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika
Valikuliselt 1 eksemplar
AS Kultuurileht
väljaanded 1 eksemplar
Auvised
Valikuliselt 1 eksemplar